نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تأثیر احداث سازه‏‏های اصلاحی بر زمان‏ تمرکز و کاهش دبی اوج سیل (مطالعة موردی حوضة آبخیز گاش)

بیتا شیروی؛ علی گلکاریان؛ علی ابوطالبی پیرنعیمی

دوره 68، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 307-322

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.54932

چکیده
  سازه‏های اصلاحی بند‏های کوچکی هستند که در حوضه‏های آبخیز، به‌ویژه حوضه‏های حساس به فرسایش واقع در بالادست سدهای مخزنی، به منظور کاهش سرعت جریان، کاهش فرسایش، مهار رسوب، و کنترل سیلاب در آبراهه‏ها با استفاده از مصالحی مانند چوب، سنگ، سنگ و ملات، و توریسنگ ساخته می‏شوند. این سازه‏ها با کاهش سرعت جریان آب و شیب آبراهه و ...  بیشتر