نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بکارگیری تکنیک تاپسیس فازی در الویت‌بندی گزینه‌های مدیریت بیولوژیک منابع حوزه آبخیز (مطالعه موردی: حوزه آبخیز دره ناری سروستان، فارس)

امیر رضا کشتکار؛ بهناز آصف جاه؛ یوسف عرفانی فرد؛ علی افضلی

دوره 69، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 211-228

https://doi.org/10.22059/jrwm.2016.61745

چکیده
  امروزه کاربری نامناسب اراضی و تخریب منابع طبیعی پیامدهایی مانند افزایش وقایع سیل و فرسایش خاک را بدنبال داشته است. در چنین شرایطی باید با برنامه­ریزی منسجم در منابع طبیعی با هدف کنترل، احیاء و حفاظت از این منابع اقدام کرد، که مدیریت منابع حوزه آبخیز چنین اهدافی را برآورده خواهد کرد. این تحقیق با هدف مدیریت منابع آبخیز با رویکرد سناریوسازی، ...  بیشتر