نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
پهنه بندی شدت خشکسالیهای هیدروژئولوژیک در مناطق خشک و ارتباط آن با خشکسالیهای هواشناسی (مطالعه موردی: دشت گرمسار)

زهرا نوری؛ آرش ملکیان

دوره 76، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 103-114

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.120126.847

چکیده
  سفره های آب زیرزمینی از مهمترین منابع تامین آب به ویژه برای مناطق خشک و کم آب هستند. افزایش بهره برداری از سفره های آب زیرزمینی باعث افت چشمگیری در ذخیره شده است. در این مطالعه با استفاده از شاخص منابع آب زیرزمینی به بررسی خشکسالی هیدروژئولوژیک در محدوده مطالعاتی دشت گرمسار پرداخته شد. ابتدا مقدار شاخص با استفاده از داده های سطح آب ...  بیشتر