نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزیابی و پهنه‌بندی ریسک بیابان‌زایی منطقۀ روداب خراسان رضوی

فاطمه آذریان؛ سارا ولی زاده؛ پویان دهقان؛ حسن خسروی

دوره 69، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 789-804

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.61085

چکیده
  مناطق خشک و نیمه‌خشک سطح وسیعی از کشور را به خود اختصاص داده­اند. منطقۀ روداب سبزوار به‌عنوان نمونه‌ای بارز از مناطق بیابانی کشور می‌باشد که تحت تأثیر خطر بیابانزایی قرار گرفته است. هدف این مطالعه ارزیابی خطر بیابانزایی با استفاده از مدل ESAs و تهیه نقشۀ ریسک بیابانزایی می‌باشد. بر پایه این روش در ابتدا نقشۀ واحدهای کاری در منطقه ...  بیشتر