نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی روند بیابانی شدن دشت خاش با تاکید بر معیارهای آب و پوشش گیاهی

طیبه مصباح زاده؛ فرشاد سلیمانی ساردو

دوره 71، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 518-528

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.250853.1230

چکیده
  به دلیل سیاست­های نادرست در بخش منابع آب و برداشت بیش از حد از منابع آب زیرزمینی، کیفیت آب در اکثر دشت­های کشور کاهش یافته است. از این رو بررسی کیفیت آب به­منظور شرب و کشاورزی از نظر کیفی حائز اهمیت است. با این هدف در این پژوهش به بررسی روند تغییرات بیابانزایی در دشت خاش با استفاده از دو معیار آب زیرزمینی و پوشش گیاهی پرداخته شد ...  بیشتر

کاربرد گشتاور‏های خطی در آنالیز روش آماری هرشفیلد (مطالعة موردی: حوضة هلیل‌رود جیرفت)

فرشاد سلیمانی ساردو؛ علی سلاجقه؛ مهدیه سنجری؛ علی آذره

دوره 68، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 95-108

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.53886

چکیده
  امروزه، طراحی سازة‏ هیدرولیکی مناسب برای جلوگیری از خطرهای احتمالی سیلاب از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از پارامتر‏های ضروری در طراحی سازه‏های کنترل سیلاب پارامتر حداکثر بارش محتمل در پایة زمانی 24 ساعته است، که این بارش، طبق شرایط نهایی هر حوضه، در دورة بازگشت هزارساله رخ می‏دهد. این مطالعه در حوضة هلیل‌رود جیرفت به منظور ...  بیشتر