نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تأثیر طول داده، دورۀ آماری و تعداد ایستگاه‌ها بر تغییرپذیری مقدار عامل فرسایندگی باران در مقیاس‌های زمانی مختلف در ایران

سید حمیدرضا صادقی؛ محسن ذبیحی؛ مهدی وفاخواه

دوره 70، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 399-409

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.121047.852

چکیده
  با توجه به نقش انکارناپذیر عامل فرسایندگی باران در شروع فرسایش آبی، مطالعه ویژگی‌های مختلف آن نقش مهمی در مدیریت بهینه منابع خاک و آب دارد. از طرفی عامل فرسایندگی باران در بسیاری از مدل‌های برآورد فرسایش و به‌منظور اهداف حفاظت خاک و آب استفاده می‌شود. حال آن‌که مطالعۀ کاملی در خصوص بررسی اثر طول و دورۀ آماری و هم‌چنین تعداد ایستگاه‌های ...  بیشتر