نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی روند شاخص‎های جریان کم در استان اصفهان

مسعود نصری؛ رضا مدرس

دوره 70، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 247-256

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.61981

چکیده
  با وجود مطالعات زیادی که در زمینه خشکسالی هواشناسی در استان اصفهان انجام شده است، مطالعه خاصی در مورد خشکسالی­های هیدرولوژیک انجام نگرفته است. در این مطالعه برای اولین بار روند شاخص­های جریان کم به عنوان مهم­ترین شاخص­های خشکسالی هیدرولوژیک در حوزه­های آبخیز استان اصفهان انجام گرفت. میانگین دبی روزانه به عنوان شاخص هیدرولوژیک ...  بیشتر