بررسی روند شاخص‎های جریان کم در استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان.

2 استادیار دانشکده منابع طبیعی- دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده

با وجود مطالعات زیادی که در زمینه خشکسالی هواشناسی در استان اصفهان انجام شده است، مطالعه خاصی در مورد خشکسالی­های هیدرولوژیک انجام نگرفته است. در این مطالعه برای اولین بار روند شاخص­های جریان کم به عنوان مهم­ترین شاخص­های خشکسالی هیدرولوژیک در حوزه­های آبخیز استان اصفهان انجام گرفت. میانگین دبی روزانه به عنوان شاخص هیدرولوژیک و جریان­های کم 1، 7، 15، 30 و 90 روزه به عنوان شاخص­های خشکسالی هیدرولوژیک در 22 ایستگاه هیدرومتری با حداقل دوره آماری 20 ساله در این مطالعه محاسبه و روند آن­ها در سطح استان بدست آمد. نتایج تحلیل روند با استفاده از روش من-کندال و همبستگی اسپیرمن نشان داد دبی میانگین روزانه و جریان­های کم در اغلب ایستگاه­ها دارای روند منفی است. جریان­های کم در اغلب ایستگاه­ها دارای روند منفی معنی­دار هستند. همچنین به جز ایستگاه قلعه شاهرخ، شاخص­های جریان کم در ایستگاه­های حوضه سد زاینده رود دارای روند نزولی می­باشند به طوریکه ایستگاه اسکندری شاهد شدیدترین روند کاهشی است. کاهش دبی روزانه و کاهش دبی جریان‏های کم به­ویژه در سال­های اخیر زنگ خطری برای مدیریت منابع آب به ویژه در حوضه سد زاینده رود است. 

کلیدواژه‌ها


[1] Azizabadi Farahani, M., Khalili, D. (2013). Seasonality Characteristics and Spatio-temporal Trends of 7-day Low Flows in a Large, Semi-arid Watershed. Water Res. Manage., 27, 4897-4911.
[2] Birsan, MV., Molnar, P., Burlando, P. and Pfaundler, M. (2005). Stream flow trends in Switzerland. Journal of Hydrology, 312–329.
[4] Douglas, EM., Vogel, RM. and Kroll, CN.(2000). Trends in floods and low flows in the United States: impact of spatial correlation. Journal of Hydrology, 90–105.
[5] Eslamian, S.S., Zareei, A. And Abrisham chi, A. (2004). nataurl resources and agricultural sciences technology, water and soil 1(27), 27-38.
[6] Eslamian, S.S., Ghasemi, M. And Soltanigard, S. (2012). Computation and Regionalization of Low Flow Indices and Determination of Hydrological Drought Durations in Karkhe Watershed. J. Sci. & Technol. Agric. & Natur. Resour., Water and Soil Sci., 16(59),1-14.
[7] Fiala, T., Ouarda, TBMJ. and Hladný, J. (2010). Evolution of low flows in the Czech Republic. Journal of hydrology, 206–218.
[8] Kahya, E. and Kalaycı, S. (2004). Trend analysis of streamflow in Turkey. Journal of Hydrology, 128–144.
[10] Korhonen, J. and Kuusisto, E. (2010). Long-term changes in the discharge regime in Finland. Hydrology Research, 253-268.
[11] Laaha, G. and  Blöschl, G. (2007). A national low flow estimation procedure for Austria. Hydrological Sciences Journal. 52, 625-644.
[12] Modarres, R. (2008). Regional frequency distribution type of low flow in North of Iran by L-moments. Water resources management, 823-841.
[13] Modarres, R. and Sarhai, A. (2010). Frequency distribution of extreme hydrologic drought of southeastern region, Ira, Journal of hydrologic engineering. Journal of Hydrologic. Engineering., 15(4), 255–264.
[14] Novotny, EV. and Stefan, HG. (2007). Streamflow in Minnesota: Indicator of climate change. Journal of Hydrology, 319–333.
[15] Saadat, S., Davar Khalili, A., Kamgar-Haghighi, A., Zand-Parsa, S.( 2013). Investigation of spatio-temporal patterns of seasonal streamflow droughts in a semi-arid region. Natural Hazards, 69:1697–1720.
[16] Zehtabian, Gh. and Mosavi, A.A. (2000). Investigation and determination of hydrologic indices by the aid of analogus watersheds (case study: Salt lake drainage basin), Biaban, 5(2), 65-78.