دوره و شماره: دوره 70، شماره 1، خرداد 1396 
منشأیابی رسوبات معلق و برآورد عدم قطعیت آن (مطالعه موردی: حوضه زیدشت-فشندک طالقان)

صفحه 57-69

10.22059/jrwm.2017.61966

ابوالحسن فتح آبادی؛ علی سلاجقه؛ حمید پزشک؛ علی اکبر نظری سامانی؛ حامد روحانی


پویایی الگو‌های پسماند رسوبی طی وقایع رگبار

صفحه 125-138

10.22059/jrwm.2017.61971

پری سعیدی؛ سید حمیدرضا صادقی؛ عبدالرسول تلوری


بررسی عملکرد اقدامات آبخیزداری در حوزه آبخیز کن - سولقان

صفحه 169-180

10.22059/jrwm.2017.61974

گلاله غفاری؛ حسن احمدی؛ امید بهمنی؛ علی اکبر نظری سامانی


مدل‌سازی غلظت رسوب حاصل از فرسایش شیاری با استفاده از سیستم نروفازی (ANFIS) در منطقه نیمه‌خشک

صفحه 219-234

10.22059/jrwm.2017.61979

سوما محمدپور؛ حامد روحانی؛ حجت قربانی واقعی؛ سید مرتضی سیدیان؛ ابولحسن فتح آبادی


بررسی تأثیر عوامل محیطی بر تنوع گونه‌ای در مراتع اشتهارد

صفحه 257-262

10.22059/jrwm.2017.61982

خدیجه نقی زاده اصل؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ حمید رضا عباسی