دوره و شماره: دوره 70، شماره 1، بهار 1396 
5. منشأیابی رسوبات معلق و برآورد عدم قطعیت آن (مطالعه موردی: حوضه زیدشت-فشندک طالقان)

صفحه 57-69

ابوالحسن فتح آبادی؛ علی سلاجقه؛ حمید پزشک؛ علی اکبر نظری سامانی؛ حامد روحانی


6. ارزیابی سرمایه اجتماعی شبکه ذینفعان در راستای توسعه پایدار محلی

صفحه 71-86

داوود حسن آبادی؛ احمد حاج علیزاده؛ مسعود حیدروند


8. اثر سطوح مختلف شوری بر تغییرات روزنه‌ای گونه‌های مرتعی Hedysarum coronarium L. و Hedysarum criniferum Boiss.

صفحه 101-110

قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ عالیه کشاورز؛ بهرام امیری؛ احسان ساداتی


10. پویایی الگو‌های پسماند رسوبی طی وقایع رگبار

صفحه 125-138

پری سعیدی؛ سید حمیدرضا صادقی؛ عبدالرسول تلوری


13. بررسی عملکرد اقدامات آبخیزداری در حوزه آبخیز کن - سولقان

صفحه 169-180

گلاله غفاری؛ حسن احمدی؛ امید بهمنی؛ علی اکبر نظری سامانی


17. مدل‌سازی غلظت رسوب حاصل از فرسایش شیاری با استفاده از سیستم نروفازی (ANFIS) در منطقه نیمه‌خشک

صفحه 219-234

سوما محمدپور؛ حامد روحانی؛ حجت قربانی واقعی؛ سید مرتضی سیدیان؛ ابولحسن فتح آبادی


20. بررسی تأثیر عوامل محیطی بر تنوع گونه‌ای در مراتع اشتهارد

صفحه 257-262

خدیجه نقی زاده اصل؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ حمید رضا عباسی