دوره و شماره: دوره 70، شماره 3، آذر 1396، صفحه 543-820