نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد آبخیزداری، گروه آبخیزداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه آبخیزداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد دانشکدۀ منابع‌طبیعی،دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف نهایی هر تحقیق در مورد فرایندهای توده­ای دامنه­ها، تهیۀ نقشۀ پهنه­بندی و تقسیم­بندی منطقۀ مورد مطالعه به مناطقی با درجات مختلف خطر با هدف کاهش آسیب­های ناشی از آنها است. این تحقیق با استفاده از روش F-AHPدر محیط GIS در حوزۀ آبخیز نکارود در استان مازندران انجام گرفته است. بعد از مقایسۀ زوجی مشخص شد که زیرشاخص­های شیب بیش از30%، جهت شمالی، ارتفاع بیش از1700متر، زیرشاخص 0- 200متر در شاخص فاصله از گسل، زیرشاخص 0-50 متر در شاخص فاصله از رودخانه، کاربری مسکونی و بارش بیش از 600 میلی­متر نسبت به زیرشاخص­های گروه خودشان از وزن بیشتری برخوردار شدند که این سبب افزایش زمین­لغزش شده است. در این حوزه سنگ آهک زیادی وجود دارد که در کم کردن لغزش مؤثر است. بخش اعظم قسمت­های مرکزی حوزه مستعد لغزش­های خیلی زیاد و پرخطر هستند و بقیۀ نقاط نیز دارای خطر متوسط می­باشند؛ بخش کمی از حوزه با لغزش با پهنۀ کم­خطر رو­به­روست. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Landslide hazard zonation using F-AHP method and proposition of appropriate preventive procedures (A Case Study: Nekaroud watershed)

نویسندگان [English]

  • Ommolbanin Kazemi Gordgi 1
  • Hasan Ahmadi 2
  • Mohammad Jafari 3

1 u

2 u

3 u

چکیده [English]

The ultimate aim of any research on the mass movement processes is to prepare zonation map and classify area into different degrees of hazard in order to mitigating related damages. This study was undertaken using F-AHP & GIS within Nekaroud watershed in Mazandaran province. Pairwise comparisons showed that sub-criteria’s Slope (>30%), elevation (> 1700 m), distance from fault (0-200 meter), distance from river, residual land-use and precipitation (>600 mm) have high weight than others in their group which lead to increasing occurrence of landslides. In the study area much amount of lime stone was found which is effective in reducing landslide. Major parts of central areas of watershed are prone to the most dangerous and high frequency landslides, other parts of watershed classified into medium and a little part is in low danger class.

کلیدواژه‌ها [English]

  • landslide
  • Nekaroud watershed
  • Fuzzy Analytical Hierarchy Process (F-AHP)
  • Geographic Information System (GIS)
  • zoning
[1]. Ahmadi, H., Esmaili, A. Faiznia, SA. and Shariatjafari, M. (2003). Mass movement hazard zonation using MR & AHP methods. Magazine of Natural Resource Iran, 56(4), 323-336.
[2]. Ashghali Farahani, A.(2002).Natural slopes instability hazard assessmentin Rudbar area using Fuzzy logic, M.SC thsis. Tarbiat Moallem university, 141p.(In Persian)
[3]. Boulurchi, M., Ansari, F. (1999). Stone avalanche, A case study in Abika rusta of Charmahalebakhtiyari, 1th conference geomatic Engineering & Environmenting Iran. Tarbiat Moallem University, 59-60.
[4]. Fan pelt, Fuzzy Logic Applied to Daily Life. Seattle, WA.
[5]. Jinfeng. Yue, (2002), “Generating Ranking Groups in Analytical Hierarchy Process”, Precision Sciences Institute, Annual Meeting Proceedings.
[6]. Shariatjafari, M. (1996). Landslid “the method for stable Natural slop ", Saze press.
[7]. Shariatjafari, M. (1966). Landslid “the method for stable Natural slop ", Saze press.
[8]. Yalcin, A., 2008- GIS-based landslide susceptibility mapping using analytical hierarchy process and bivariate statistics in Ardesen (Turkey): Comparisons of results and confirmations” CATENA Volume 72 Pages 1-12.