پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از روش F-AHP و ارائۀ راهکارهای مقتضی پیشگیری آن (مطالعۀ موردی: حوزۀ آبخیز نکارود)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد آبخیزداری، گروه آبخیزداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه آبخیزداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد دانشکدۀ منابع‌طبیعی،دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف نهایی هر تحقیق در مورد فرایندهای توده­ای دامنه­ها، تهیۀ نقشۀ پهنه­بندی و تقسیم­بندی منطقۀ مورد مطالعه به مناطقی با درجات مختلف خطر با هدف کاهش آسیب­های ناشی از آنها است. این تحقیق با استفاده از روش F-AHPدر محیط GIS در حوزۀ آبخیز نکارود در استان مازندران انجام گرفته است. بعد از مقایسۀ زوجی مشخص شد که زیرشاخص­های شیب بیش از30%، جهت شمالی، ارتفاع بیش از1700متر، زیرشاخص 0- 200متر در شاخص فاصله از گسل، زیرشاخص 0-50 متر در شاخص فاصله از رودخانه، کاربری مسکونی و بارش بیش از 600 میلی­متر نسبت به زیرشاخص­های گروه خودشان از وزن بیشتری برخوردار شدند که این سبب افزایش زمین­لغزش شده است. در این حوزه سنگ آهک زیادی وجود دارد که در کم کردن لغزش مؤثر است. بخش اعظم قسمت­های مرکزی حوزه مستعد لغزش­های خیلی زیاد و پرخطر هستند و بقیۀ نقاط نیز دارای خطر متوسط می­باشند؛ بخش کمی از حوزه با لغزش با پهنۀ کم­خطر رو­به­روست. 

کلیدواژه‌ها


[1]. Ahmadi, H., Esmaili, A. Faiznia, SA. and Shariatjafari, M. (2003). Mass movement hazard zonation using MR & AHP methods. Magazine of Natural Resource Iran, 56(4), 323-336.
[2]. Ashghali Farahani, A.(2002).Natural slopes instability hazard assessmentin Rudbar area using Fuzzy logic, M.SC thsis. Tarbiat Moallem university, 141p.(In Persian)
[3]. Boulurchi, M., Ansari, F. (1999). Stone avalanche, A case study in Abika rusta of Charmahalebakhtiyari, 1th conference geomatic Engineering & Environmenting Iran. Tarbiat Moallem University, 59-60.
[4]. Fan pelt, Fuzzy Logic Applied to Daily Life. Seattle, WA.
[5]. Jinfeng. Yue, (2002), “Generating Ranking Groups in Analytical Hierarchy Process”, Precision Sciences Institute, Annual Meeting Proceedings.
[6]. Shariatjafari, M. (1996). Landslid “the method for stable Natural slop ", Saze press.
[7]. Shariatjafari, M. (1966). Landslid “the method for stable Natural slop ", Saze press.
[8]. Yalcin, A., 2008- GIS-based landslide susceptibility mapping using analytical hierarchy process and bivariate statistics in Ardesen (Turkey): Comparisons of results and confirmations” CATENA Volume 72 Pages 1-12.