برآورد میزان مشارکت و تمایل به پرداخت جوامع محلی جهت حفظ و احیای مناطق بیابانی(منطقۀ مورد مطالعه: منطقۀ نصرآباد، شهرستان آران و بیدگل)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیابانزدایی، دانشکدۀ منابعطبیعی، دانشگاه کاشان، ایران.

2 دانشیار دانشکدۀ منابعطبیعی، دانشگاه تهران، ایران.

3 استادیار دانشکده اقتصاد و توسعۀ کشاورزی، دانشگاه تهران، ایران.

4 استادیار دانشکدۀ منابعطبیعی، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

در سال­های اخیر اقتصاد­دانان منابع­طبیعی ارزش­گذاری و سنجش نقش منابع­طبیعی در تأمین رفاه انسان را در دستور کار خود قرار داده­اند. این مطالعه میزان تمایل به پرداخت افراد برای مشارکت در حفظ و احیای منطقۀ بیابانی نصرآباد با استفاده از روش ارزش‏گذاری مشروط و پرسشنامۀ انتخاب دوگانه دو بعدی را مورد بررسی قرار می­دهد. برای برآورد میزان تمایل به پرداخت افراد از مدل رگرسیونی لوجیت استفاده شده و براساس روش حداکثر راست­نمایی، پارامترهای این مدل برآورد شدند. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای سن، شغل، تحصیلات، فعالیت باغداری، بومی منطقه بودن، تغییرات اقلیمی، مدیریت ضعیف مسئولین، درآمد ماهیانۀ خانواده و تعداد اعضای خانواده تأثیر مثبت و معنادار و متغیرهای جنسیت، فعالیت زراعت، چرای بیش از حد دام، گسترش اراضی شهری و مبلغ پیشنهادی تأثیر منفی و معناداری بر روی میزان تمایل به پرداخت مردم داشته­اند. افراد اخلاق­گرا 868/0 واحد احتمال به پرداخت بیشتری در مقایسه با افراد پیامدگرا داشته­اند که این متغیر بیشترین اثر نهایی را به خود اختصاص داده است. متوسط تمایل به پرداخت افراد اخلاق­گرا و پیامدگرا برای مشاکت در حفظ و احیای منطقۀ بیابانی نصرآباد به ترتیب 32586 و 6524 ریال برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها


[1] Amirnejad, H. (2007). Estimating the Preservation Value of Golestan National Park of Iran by Using Individual’s Willingness to Pay. Agricultural and Economic Journal, 1(3): 175-188. (In Persian).
[2] Adenike, A. A.,  and  Titus, O. B. (2009). Determinants of willingness to pay for improved water supply in Osogbo Metropolis; Osun State, Nigeria. Research Journal of Social Sciences, 4, 1-6.
[3] Ciriacy – Wantrup , S.V. (1947). Capital Return from Soil Conservation Practices. Journal of Farm Economics, 29:107-126.
[4] Davis , R.K. (1963). The Value of Outdoor Recreation :An Economic Problem. Natural Resource Journal, 3:239-249.
[5] Darvish, M. (2003). Introduction to the development of criteria and indicators for assessing desertification in Iran . Iranian Journal of Range and Desert Research, Volume 10, Issue 3, Pages
301-320.
[6] Forest and degraded land reclamation projects with special emphasis on sensitive land to wind erosion and  saline soils (RFLDL). (2015).
[7] Ghorbani, M. (2015). Iranian pattern of collabration and of local communities  empowerment using social network (Case Study: Bezijan village, Mahhallat city, Markazi province). According to the national plan, Tehran University, the country's forests and rangelands and watershed management.
[8] Haneman, W.M. (1984). Welfare evaluation in contingent valuation experiments with discrete responses. American Journal of Agricultural Economics. 71(3): 332-341.
[9] Haneman, W.M. (1985). Some Issues in continuous and Discrete Response Contingent Valuation Studies. Northeastern Journal of Agricultural Economics. 14(1): 5-13.
[10] Howarth, B. R. and S. Farber. (2002). Accounting for the value of ecosystem services. Ecological Economics. 41:421-429.
[11] International Carbon Sequestration Atlas Project. (1393). Office of the desert, Haraz publications.            
[12] Ismaili, A,. and Ghazali, S. (2009). The protective value of rivers Kura in Fars province of willingness to pay. Agricultural Economics, 3: 120-107.
[13] Judge, G., Hill, C., Griffiths, W., Lee, T., & Lutkepol, H. (1982). Intruduction to the theory and practice ofeconometrics. New York, Wiley and Sons co.      
[14] Jafari, R. (2001). Assessment and Mapping of desertification and analysis methods, UNEP-FAO, ICD, in Kashan, a Master's thesis, Department of Natural Resources, Tehran University.                                                                                          
[15] Khodaverdizadeh, M., Hayati, B. and Kavoosi Kelashmi, M. (2008). Estimating the Outdoor Recreation Value of Kandovan Tourism Village of East Azarbayjan with the Use of Contingent Valuation Method. Environmental Sciences. 5(4): 43-52.
[16] Khorshiddoust, A.M. (2005). Contingent Valuation in Estimating the Willingness to pay for
       Environmental Conservation in Tabriz,Iran. Environmental Studies 30:12-21.
[17] Lee, C., and S.Han. (2002). Estimating the use and preservation values of national parks tourism resources using a contingent valuation method.Tourism Management 23: 531-540.
[18] Lehtonen, E., J. Kuuluvainen, E. Pouta, M. Rekola, and C. Li. (2003). Non-market benefits of forest conservation in southern Finland. Environmental science and policy. 6:195-204.
[19] Piri, M., Mosannan Mozafari, M. and  Javdan, E. (2009). Estimating the individual’s willingness to pay for forest existence value (Case study: Arasbaran forest). Journal of the forest and wood products (4): 357-343.
[20] Rasekhi, S,. and Hosseini Tale, R. (2011). The Contingent Valuation Method drinking water quality (case study city Polsefid), The Journal of Economic Modeling, Year 4, No. 1: 71-55.
[21] Salami, H., Rafiee, H. (2011). Estimation of Preservation Value of Anzali International Wetland Based on Deontological Pointview, Journal of Natural Environment, Iranian Journal of Natural Resources, Vol. 64, No.2, 2011, pp.89-100.
[22] Shrestha, R.K.; T.V. Stein and J. Clark. (2007). Valuing Nature-Based Recreation in Public Natural Reads of the Apalachicola River Region, Florida. Journal of Environmental Management, 85: 977–985.
[23] Sule, B.F.  and  Okeola, O.G. (2010). Measuring willingness to pay for improved urban water supply in Offa City, Kwara State, Nigeria. Water Science & Technology: Water Supply-WSTWS, 10.6 2010.
[24] Venkatachalam, L. (2003). The contingent valuation method: a review. Environmental Impact Assessment Review. 24:89-124.
[25] Walsh, R. G., J. B. Loomis, and R. A. Gillman. (1984). Valuing option, existence, and bequest demand for wilderness. Land Economic. 60:14-29.