بررسی عوامل موثر بر استفاده بهره برداران از منابع اطلاعاتی و کانال‌های ارتباطی برای مشارکت در طرح‌های اصلاح و احیای مراتع شهرستان دهگلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.

2 دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.

چکیده

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر استفاده بهره‌برداران شهرستان دهگلان از منابع اطلاعاتی و کانال‌های ارتباطی برای مشارکت در طرح‌های اصلاحی و احیایی مرتع بود. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق به تعداد 80 نفر از مرتع‌داران شهرستان دهگلان بود. حجم نمونه این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران و تطبیق با جدول کرجسی و مورگان، 68 بهره‌بردار تعیین شد. به‌منظور انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شد. ابزار مورد استفاده در این روش برای گردآوری داده‌ها و اطلاعات، پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه را نظر متخصصان و پایایی آن را ضریب آلفای کرونباخ تأیید کرد (آلفا بزرگ‌تر از 7/0). تجزیه‌وتحلیل داده‌ها به‌وسیله نرم‌افزار SPSS نسخه 22 انجام شد. نتایج آمار توصیفی نشان داد که بیشتر بهره‌برداران بی‌سواد بودند. بیشتر آن‌ها از منابع اطلاعاتی و کانال‌های ارتباطی به میزان کم استفاده می‌کردند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سه متغیر درآمد، سطح تحصیلات و بعد خانوار در حدود 54 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها


[1]Adeogun, S.O, Olawoye, J.E., and Akinbile, L.A. (2010). Information sources to cocoa farmers on cocoa rehabilitation techniques (CRTs) in selected states of Nigeria. Journal Media and Communication Studies. 2(1), 9-17.
[2]Amirnejad, H. and Rafiee, H. (2010). A study on the effect of Socio-economic factors on user,s participation in range management projects. Journal of Rangeland, 3 (4): 710-722. (In Farsi).
[3]Binger, A. (1997). Convincing communication. Translated by: Ali Rostami.Sourush publication. (In Farsi).
[4]Blackstock, K. L., Ingram, J. Burton, R. Brown, K. M. and Slee,B. (2009). Understanding and influencing behavior change by farmers to improve water quality, Science of Total Environment, doi:10.1016/j.scititenv.2009.04.029 Science of the Total Environment. 408, 5631-5638.
[5]Department of Natural resources of Kurdistan Province. (2016).
         http://www.kordestan.frw.org.ir/00/Fa/StaticPages/Page.aspx?tid=2062 (08/02/2016) (In Farsi).
[6]Forest, range and watershed management organization of Iran. (2016).
http://frw.org.ir/00/Fa/StaticPages/Page.aspx?tid=1501 (07/02/2016) (In Farsi).
[7]Gangadharappa, H.V, Pramod, K.T.M, and Shiva, K.H.G. (2007). Gastric floating drug delivery systems: a review. Journal of Indian. Pharm. Ed. Res. 41, 295– 305.
[8]Garforth, C., Van Schot, C and Maarse, L( 1988). The role of extension in developing the use of rangelands. Agricultural Administration and Extension, 30: 325-336.
[9]Karimi, S., and Chizari, M. (2007). Studying of small-scale farmers Attitude about soil conservation, case study in the Gharah-Chay Watershed of Markazi Province. Monthly Social & Scientific, Economic Magazine Jihad. Agricultural Extension & Rural Development. 273:54-66.
[10]Lennine, J. (2002). Rural Women`s Empowerment in a Communication Technology Project: Some contradictory effects. Rural Society,Vol, 12, No 3, 224- 245.
[11]Mirtorabi, M., Shafiee, F. and Rezvanfar, A. (2014). Applying information resources and communication channels in adoption process of rural waste comprehensive management, Journal of Natural Environment (Iranian Journal of Natural resources) 66 (3): 329-339. (In Farsi).
[12]Opara, U. N. (2008). Agricultural information sources used by farmers in Imo State, Nigeria, Information Development. 24: (4), 289-295.
[13]Rezvanfar, A. and Sookhtanloo, M. (2009).Analyzing Variables Affecting Communication Behavior of Rancher Farmers in Iran. Iranian Journal of agricultural economics and development research 2-40, 3, (In Farsi).
[14]Rezvanfar, A., Hashemi, F., and Shafiee, F. (2012). An Analysis of the Factors Affecting the Use of Information Resources and Communication Channels by Vegetable Growers in the Prevention of Soil Pollution (A Case study in Ray Township), Iranian journal of agriculture economics and development research, 43 (1:) 27-37 (In Farsi).
[15]Savari, M., Shiri, N., and Asadi, A. (2013).The Impact of Resources, Channels of Information and Communication on Empowerment of Rural Women in Diwandareh County. Journal of rural research 4 (2): 365-384, (In Farsi).
[16]Shafiee., F., Rrzvanfar, A., Hossini S.M and Sarmadyan, F. (2009). Communication Factors Influencing Attitudes of Farmers toward Application 0f Soil Conservation Practices (A Case Study of Karkheh and Dez Watershed, Khuzestan, Iran) J. Agric. Sci. Natur. Resour., 15(6) (In Farsi).
 [17]Shariatzadeh, M., Pezeshkirad, G.H., and Sedighi, H. (2011). Investigate the role of education in participatory management of rangelands province - Journal of grassland and forest. 90(91): 36, (In Farsi).
[18] Shykhali, M., A. (2016). Survey on the present status and analysis of condition of sub-sector forest, rangeland and watershed management. Agriculture and natural resources engineering organization of journal Republic of Iran quarterly, 13 52- 63. (In Farsi).
[19] Taleb, M. and Najafi, Asl, Z. (2011). Doctrines of Rural Participation Trend in Iran. Journal of rural research, 1 (2) (In Farsi).