نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
نقش تغییرپذیری اقلیمی برالگوی زمانی و مکانی فرسایندگی باران (بررسی موردی: حوزۀ آبخیز فشند)

علی اکبر نظری سامانی؛ بهناز زرین؛ شهرام خلیقی سیگارودی

دوره 72، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 279-290

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.126934.886

چکیده
  انرژی فرسایندگی باران، فاکتوری مهم و تأثیرگذار بر جداسازی ذرات خاک و انتقال آن­ها می­باشد و نقش مهمی در پتانسیل فرسایش منطقه دارد. شاخص­های متفاوتی به منظور محاسبۀ فرسایندگی باران ارائه شده­اند که بر مبنای ویژگی­های باران از جمله مقدار، شدت، مدت، اندازۀ قطر قطره، انرژی جنبشی و یا ترکیبی از آن­ها می­باشند. همچنین تغییرات ...  بیشتر