نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
اثر سطوح مختلف شوری بر تغییرات روزنه‌ای گونه‌های مرتعی Hedysarum coronarium L. و Hedysarum criniferum Boiss.

قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ عالیه کشاورز؛ بهرام امیری؛ احسان ساداتی

دوره 70، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 101-110

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.61969

چکیده
  در این تحقیق اثر استرس شوری روی تغییرات روزنه برگ‌های H. coronariumوH. criniferumبا استفاده از میکروسکوپ نوری بررسی شد. طرح به‌صورت آزمایش فاکتوریل شامل (تیمارهای گونه‌های گیاهی و سطح شوری صفر، 100، 200، 250 و 300 میلی‏مولار کلرید سدیم) بر پایه طرح کاملاً تصادفی در 4 تکرار و 50 عدد بذر در هر تکرار کشت گردید. بذرها در گلدان‌های پلاستیکی در ماسه‌های ...  بیشتر