نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزشگذاری اقتصادی کارکرد حفظ حاصلخیزی خاک در اکوسیستم های مرتعی احیاء شده مناطق خشک (مطالعه موردی: پروژه بین المللی ترسیب کربن خراسان جنوبی)

یاسر قاسمی آریان؛ حسین آذرنیوند؛ علی کیانی راد

دوره 69، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 1031-1042

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.61095

چکیده
  حفظ و نگهداری خاک و جلوگیری از رخداد و تشدید فرسایش از مهمترین کارکردهای محیط زیستی مراتع به حساب می­آید. به همین دلیل برآورد هزینه­های فرسایش خاک از موضوعاتی است که در سال­های اخیر مورد توجه اقتصا­د ­دانان محیط­زیست، کشاورزی و برنامه­ریزان توسعة اقتصادی قرار گرفته است .هدف از تحقیق حاضر، استفاده از روش جایگزینی مواد ...  بیشتر