نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
پویایی الگو‌های پسماند رسوبی طی وقایع رگبار

پری سعیدی؛ سید حمیدرضا صادقی؛ عبدالرسول تلوری

دوره 70، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 125-138

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.61971

چکیده
  درک و سازی پویایی روابط رسوب معلق و دبی جریان به‌ منظور مهار فرایند فرسایش و کاربرد برنامه‌های مناسب در زمینه کاهش رسوب معلق رودخانه‌ها و نیز اثرات درون و برون منطقه‌ای انتقال رسوب ضروری می‌باشد. با وجود این، تفیسر پویایی الگو‌های پسماند رسوبی به ‌عنوان پاسخ رسوبی و هیدورلوژیکی حوزه آبخیز به وقایع بارش کم‌تر مورد توجه قرار گرفته ...  بیشتر