نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بازشناسی الگوهای زمانی و مکانی در مرتع از دیدگاه دانش بومی عشایر کوچرو ایل بویراحمد

محمد رحیم فروزه؛ غلامعلی حشمتی؛ حسین بارانی

دوره 69، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 999-1015

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.61518

چکیده
  ایران کشوری است با فرهنگ کهن که طی زمان­های طولانی ساکنان آن برای تطبیق با حوادث و رویدادهای اطراف خود بنا به سلیقه و ابتکارات محلی در زمینه­های مختلف، طبقه­بندی­ها، اسامی و فن­آوری­های گوناگونی را بوجود آورده­اند. این منابع غنی دانش با سرعتی غیر قابل تصور در حال فرسایش هستند که در واقع بخشی از فرآیند تخریب فرهنگ­های ...  بیشتر