نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
کارآیی روش‌های مختلف تفکیک داده در افزایش دقّت و صحّت برآورد رسوب معلق ایستگاه‌ها با استفاده از روش نسبت‌ها در منحنی سنجۀ رسوب (مطالعۀ موردی: بخشی از حوضۀ آبخیز اترک واقع در استان گلستان)

عباسعلی قزل سوفلو؛ محبوبه حاجی بیگلو

دوره 71، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 457-471

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.141979.962

چکیده
  برآورد رسوب معلق حوضه­های دارای آمار و اطلاعات به آسانی امکان­پذیر است ولی حوضه­های فاقد آمار، روش­های دیگری را می­طلبد. بر این اساس، روش­های تجربی موسوم به منحنی سنجۀ رسوب یا روابط "دبی- دبی رسوب" ارائه شده است. تحقیق حاضر درصدد ارائۀ روش­های بهتر تفکیک داده و در نهایت تهیه و تدقیق منحنی سنجۀ رسوب معلق در ایستگاه­های ...  بیشتر