نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
واسنجی مدل سبال به‌ منظور اندازه‌گیری تبخیر و تعرق از روی سنجندۀ LDCM

حمیدرضا کوه بنانی؛ محمدرضا یزدانی

دوره 71، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 269-283

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.201253.971

چکیده
  برآورد تبخیر و تعرق یکی از مشکل­ترین اجزاء چرخۀ هیدرولوژی است. درعین‌حال در معادلۀ بیلان آب سهم عمده مرتبط با این عامل است. در تحقیق حاضر الگوریتم توازن انرژی یا سبال به­عنوان یکی از روش­های آزموده شده و موفق جهت برآورد تبخیر و تعرق مورد ارزیابی مجدد واقع می­گردد. در واقع در روش سبال، میزان تبخیر و تعرق مقدار مجهول در معادلۀ ...  بیشتر