واسنجی مدل سبال به‌ منظور اندازه‌گیری تبخیر و تعرق از روی سنجندۀ LDCM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری بیابانزدایی، دانشکدۀ کویرشناسی، دانشگاه سمنان

2 دانشیار گروه بیابانزدایی، دانشکدۀ کویرشناسی، دانشگاه سمنان

چکیده

برآورد تبخیر و تعرق یکی از مشکل­ترین اجزاء چرخۀ هیدرولوژی است. درعین‌حال در معادلۀ بیلان آب سهم عمده مرتبط با این عامل است. در تحقیق حاضر الگوریتم توازن انرژی یا سبال به­عنوان یکی از روش­های آزموده شده و موفق جهت برآورد تبخیر و تعرق مورد ارزیابی مجدد واقع می­گردد. در واقع در روش سبال، میزان تبخیر و تعرق مقدار مجهول در معادلۀ تعادل انرژی بر روی سطح زمین است. با توجه به تغییرات کالیبراسیون این سنجنده نسبت به نسل‌های قبلی ماهوارۀ لندست، روش سبال در بخش‌های خاص مورد بازنگری واقع شد. به­منظور آزمون کارایی مدل سبال بر روی این سنجنده، مقادیر اندازه­گیری شده در 20 روز مختلف با مقادیر به‌دست‌آمده از روش پنمن­مونتیث مورد مقایسه واقع گردید. نتایج نشان داد بین مقادیر این دو روش، همبستگی 83/0 با ضریب تعیین 7/0 وجود دارد. ازاین‌رو می­توان با روش سبال اطلاعات تبخیر و تعرق واقعی را به­صورت دوره­ای و منظم در پهنه­های وسیع و با ضریب اطمینان بالا و بدون نیاز به داده­های هواشناسی محاسبه و پهنه­بندی کرد.

کلیدواژه‌ها