دوره و شماره: دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-295 
9. بررسی تأثیرات متقابل خشکی و آلودگی بر عملکرد گونۀ Agropyron desertorum

صفحه 115-126

10.22059/jrwm.2017.239845.1156

مهشید سوری؛ خالد بایزیدی؛ احسان زند اصفهانی؛ جواد معتمدی


18. اندازه‌گیری و واسنجی خصوصیات بارش در یک شبیه‌ساز باران دونازله

صفحه 253-267

10.22059/jrwm.2018.135470.929

عطااله کاویان؛ مازیار محمدی؛ مقدسه فلاح؛ کاکا شاهدی؛ محمود حبیب نژاد؛ کریم سلیمانی؛ واحد بردی شیخ


20. مدل‌سازی دمای روزانۀ خاک با استفاده از داده‌های سینوپتیکی و شبکۀ عصبی

صفحه 285-295

10.22059/jrwm.2018.214867.1044

طیبه مصباح زاده؛ فرشاد سلیمانی ساردو؛ الهام رفیعی ساردویی؛ فاطمه فرزانه پی