نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد مرتع‌داری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ایران

3 دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

گونۀ مرتعیAgropyron desertorum از مهم­ترین گراس­های چندسالۀ نواحی نیمه خشک و معتدل بوده که به منظور تهیۀ علوفه، ایجاد چراگاه، تثبیت خاک­ها و مـدیریت منـابع آبی توسط کارشناسان منابع طبیعی توصیه می‌شود. آگاهی از تغییرات عملکرد گونه­های مرتعی در شرایط متفاوت محیطی از ضروریات اصلاح، احیاء و مدیریت اکوسیستم­های مرتعی است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیرات متقابل عوامل محیطی خشکی و آلودگی بر عملکرد گونۀ مرتعی Agropyron desertorum است. این تحقیق به­صورت آزمایش در شرایط گلخانه­ای در قالب طرح فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی تحت تأثیر تیمارهای اکسید مس در 4 سطح (0، 25، 50 و 100 میلی­گرم بر لیتر)، نانواکسید مس در 4 سطح (0، 25، 50 و 100 میلی­گرم بر لیتر) و پلی اتیلن گلایکول6000 (PEG6000) در 3 سطح (0، 6/0- و 2/1- مگاپاسکال) در 5 تکرار بر روی گیاه به­صورت گلدانی در گلخانۀ هیدروپونیک انجام گرفت. پس از اعمال تنش‌ها، تغییرات کلروفیل، پتاسیم، وزن تر ریشه، ساقه و طول بخش اندام هوایی اندازه­گیری شدند. داده‌های حاصل از اندازه­گیری به روش طرح آزمایشی فاکتوریل و با استفاده از نرم‌افزار SPSS.18 وآزمون دانکن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل خصوصیات گیاهی اندازه‌گیری شده نشان داد تمامی صفات گونۀ Agropyron desertorum تحت تأثیر اثرات متقابل عوامل محیطی خشکی و آلودگی، نسبت به تیمار شاهد کاهش معنی­داری داشته است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که وجود مقدار زیاد اکسیدها و نانو اکسیدها در شرایط خشکی باعث ایجاد مسمومیت در بافت­های گیاهی گونۀ Agropyron desertorum شده و رشد اندام­های گیاه آگروپایرون را مختل می­نماید و نهایتاً سبب مرگ گیاه می‌شود. لذا کشت گونۀ Agropyron desertorum در مراتع آلودۀ مناطق خشک توصیه نمی­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the interaction of drought and contamination on species performance (Agropyron desertorum)

نویسندگان [English]

  • mahshid souri 1
  • khaled bayazidi 2
  • ehsan zandiesfahan 1
  • javad motamedi 3

1 Assistant Professor, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.

2 M.Sc. Graduate of Range Management, Faculty of Natural Resources, University of Urmia, Iran.

3 Professor associated, Rangeland Research Division, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran

چکیده [English]

Agropyron desertorum is the most important perennial grasses are semi-arid and temperate areas, which are recommended by natural resource experts to provide forage, pasture, soil stabilization and management of water resources. Awareness of the variation of rangeland species in different environmental conditions is one of the requirements for the reclamation, management and management of rangeland ecosystems. The aim of this study was to investigate effects of drought and contamination on the yield of Agropyron desertorum. The research on greenhouse was conducted in a factorial design based on copper oxide treatments at four levels (0, 25, 50 and 100 mg), copper Nano-oxid in 4 levels (0, 25, 50 and 100 mg) and polyethylene glycol 6000 (PEG6000) in three levels (0, -0.6 and -1/2 mpa) in 5 repeaters on Agropyron desertrorum was conducted in hydroponic greenhouses. The data measuring (biomass, shoot fresh weight, root fresh weight, during the shoot, root K, potassium shoot, chlorophyll a, chlorophyll b and all chlorophyll) by using SPSS.18 and Duncan test were analyzed. The analysis showed all the characteristics measured traits such Agropyron desertorum treated with copper oxide and copper Nano-oxid as well as their interactions in all treatments was significantly reduced compared to control. Agropyron desertorum estates in the areas where the soil has been Nano-oxid and oxides. Also, if the purpose of the cultivation of these species is provide forage for livestock in the affected areas, the cultivation of this species is not suitable and is not recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agropyron desertorum
  • Interaction
  • Drought
  • Contamination
  • Performance of Species