دوره و شماره: دوره 71، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 857-1121 
4. اثر پوشش گیاهی بر ایجاد خرد اقلیم در اکوسیستم‌های مناطق خشک (مطالعۀ موردی: دشت سیستان)

صفحه 901-914

10.22059/jrwm.2018.234109.1130

فرهاد ذوالفقاری؛ حسین آذرنیوند؛ حسن خسروی؛ غلامرضا زهتابیان؛ شهرام خلیقی سیگارودی


5. مدل سازی مشخصات ژئومتری فرسایش خندقی (مطالعه موردی: استان ایلام)

صفحه 915-928

10.22059/jrwm.2018.101041.713

قباد رستمی زاد؛ علی سلاجقه؛ علی اکبر نظری سامانی؛ جمال قدوسی


7. بررسی کارایی برخی از مالچ های غیرنفتی جهت تثبیت ماسه های روان

صفحه 939-948

10.22059/jrwm.2018.264506.1294

سلمان زارع؛ محمد جعفری؛ حسن احمدی؛ حسن روحی پور؛ رضا خلیل ارجمندی


12. ارزیابی اثر پوشش جنگلی بر پارامترهای کمی و کیفی رواناب در حوزۀ آبخیز پارک جنگلی چیتگر تهران

صفحه 997-1011

10.22059/jrwm.2018.257628.1266

اعظم طبرزدی؛ مقداد جورغلامی؛ علیرضا مقدم نیا؛ باریس مجنونیان قراقز؛ پدرام عطارد


18. بررسی مدیریت چوپان در پراکنش دام در مرتع و میزان تطابق آن با نقشۀ شایستگی چرای دام

صفحه 1085-1098

10.22059/jrwm.2018.227316.1100

جواد معتمدی (ترکان)؛ حسین ارزانی؛ مرتضی مفیدی؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ سحر بابایی


19. تغییر کیفیت علوفه گونه های مورد چرای شتر در منطقه مرنجاب

صفحه 1099-1109

10.22059/jrwm.2018.264225.1292

حمید رضا ناصری؛ ناطق لشکری صنمی؛ سید علی صادقی سنگدهی