نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 استاد گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 استادیار گروه علوم و مهندسی خاک، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

خاک یک محیط پویا بوده و با مدیریت و کاربری ناصحیح اراضی، به‌راحتی مستعد تخریب می‌گردد. بنابراین افزایش تخریب این منبع محدود، امنیت غذایی جهان را شدیداً در معرض خطر قرار می­دهد. لذا استفادۀ مناسب و پایدار از اراضی به امری مهم و اجتناب‌ناپذیر مبدل شده است. هدف از مطالعۀ حاضر تهیۀ نقشۀ رقومی خاک با استفاده از مدل درخت تصمیم به‌منظور ارزیابی تناسب اراضی کشاورزی در منطقۀ آبیک استان قزوین، جهت اهداف مدیریتی و برنامه‌ریزی برای استفادۀ پایدار از اراضی است. بدین منظور، با استفاده از روش مکعب لاتین مشروط اقدام به نمونه‌برداری از منطقه شد و پس از انجام آنالیزهای آزمایشگاهی، با استفاده از مدل جنگل­های تصادفی اقدام به مدل‌سازی و تهیۀ نقشۀ خاک منطقه شد. همچنین از روش پارامتریک، ارزیابی تناسب اراضی برای محصولات غالب در منطقه استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که در ارزیابی تناسب اراضی برای گندم آبی با آبیاری سطحی 27/75 درصد از کل منطقه در کلاس S2 و 73/24 درصد از اراضی در کلاس S3 قرار دارند. در ارزیابی تناسب اراضی برای ذرت با آبیاری سطحی 78/14 درصد از اراضی در کلاس S1، 82/84 درصد در کلاس S2 و 39/0 درصد از اراضی نیز در کلاس S3 قرار گرفت. نتایج ارزیابی تناسب اراضی برای یونجه با آبیاری سطحی نشان داد که 10/11 درصد از اراضی در کلاس S1، 49/88 درصد در کلاس S2 و 4/0 درصد نیز در کلاس S3 قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Digital soil mapping Using Random Forests and Land Suitability Evaluation for Abyek Region, Qazvin Province

نویسندگان [English]

  • Seyyed Erfan Khamoshi 1
  • Fereydoon Sarmadian 2
  • Ali Keshavarzi 3

1 PhD student of soil resource management, Department of Soil Science and Engineering, university of Tehran

2 university of Tehran

3 University of Tehran

چکیده [English]

Soil is known as a dynamic media so it easily degrade with inapplicable usage so with increasing in degradation of this limited source, the world’s food safety would be in danger. Thus, applicable and sustainable usage of agricultural lands are become an essential and inevitable agenda. Therefore, the aim of this study is to Digital soil mapping using decision tree for agricultural land suitability, In order to constitute management programs for sustainable use of agricultural lands. For this aim, samples were collected based on cLHS and after some laboratory experiments, modeling and digital soil mapping were created by Random Forest Model. Also, agricultural land suitability for dominant crops were investigated by parametric method. The results showed that the land evaluation for irrigated wheat with surface irrigation 75.27% of the total area S2 class and 24.73% of the land in the class S3, respectively. In assessing the suitability of land for Maize irrigation, 14.78% of the land in classes S1, S2 84.82 of class and 0.39% of the land in the class S3, respectively. Results for alfalfa irrigation land evaluation showed that 11.10 percent of the land in classes S1, 88.49% in the S2 class and 0.4% of the class S3, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parametric square root method
  • conditioned Latin hypercube sampling
  • Wheat
  • maize
  • Alfalfa
  • qazvin