اثر تغییر اقلیم بر آشیان اکولوژیک اقلیمی گونه گیاهی (Bromus tomentellus Boiss) با استفاده از مدل Maxent در استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مرتعداری، دانشکدۀ منابع‌طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استادیار دانشکدة منابع‌طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 استادیار دانشکدۀ منابع‌طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

در این مطالعه به منظور مدل‌سازی رویشگاه بالقوه گونه‌ی علف پشمکی Bromus tomentellus Boiss و بررسی اثر تغییر اقلیم بر رویشگاه این گونه‌ در استان اصفهان از مدل‌ حداکثر آنتروپی(MAXENT) استفاده گردید. داده‌های رخداد گونه به وسیله روش طبقه‌بندی تصادفی با استفاده از بازدید‌های میدانی و سیستم اطلاعات جغرافیایی شامل 60 مکان مرتعی به عنوان نقاط آموزشی تعیین گردید. همچنین 20 نقطه رخداد به صورت پیمایش زمینی با استفاده از GPS در منطقه غرب استان اصفهان به عنوان نقاط ارزیابی در نظر گرفته شد. 22 لایه محیطی شامل، 3 متغیر فیزیوگرافی و 19 متغیر اقلیمی مشتق شده از درجه حرارت و بارندگی در فرآیند مدل‌سازی مورد استفاده قرار گرفتند. با استفاده از مدل حداکثر آنتروپی رابطه بین رخداد گونه و عوامل محیطی تعیین گردید و پراکنش جغرافیایی گونه به صورت نقشه نمایش داده شد. سپس اثر سناریوهای تغییر اقلیم شامل سناریو RCP2/6(خوشبینانه) و RCP8/5 (بدبینانه) بر پراکنش جغرافیایی گونه Br.tomentellus Boiss مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به منحنی‌های عکس‌العمل گونه نسبت به متغیر‌ها‌ی محیطی گونه Bromus tomentellus ، در محدوده ارتفاعی 2500 تا 3500 متر، شیب 10 تا 30 درجه، بارش سالیانه 240 تا 260 میلی‌متر و متوسط دمای 8 تا 10 درجه سانتی‌گراد از احتمال رخداد بیشتری برخوردار است. گستره جغرافیایی گونه در دو دوره زمانی سالهای 2050 و 2070 نشان داد که تحت سناریو خوشبینانه 1/46 کیلومتر مربع به مساحت رویشگاه گونه افزوده و تحت سناریو‌ی بدبینانه حدود 74/35 کیلومتر‌مربع از سطح مناسب رویشگاه این گونه کاسته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of climate change on the Ecological Niches of the climate Of Bromus tomentellus Boiss using Maxent in Isfahan province

نویسندگان [English]

  • azadeh bazrmanesh 1
  • Mostafa Tarkesh 2
  • Hossein Bashari 3
  • Saeid Poormanafi 4
1 Natural resources,Natural resources,Isfahan University Of Technology,Isfahan,Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology
3 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology
4 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, Isfahan University of Technology
چکیده [English]

In order to model the potential habitat of Bromus tomentellus Boiss and study the effect of climate change on the habitat of this species in Isfahan province method of modeling maximum entropy (MAXENT) were used. The species event data were determined by random categorization method using field visits and geographic information system including 60 rangeland locations as educational points. Also, 20 points of occurrence were surveyed using GPS in the western region of Isfahan as points of assessment. 22 environmental layers including 3 physiographic variables and 19 climate variables derived from temperature and rainfall were used in the modeling process. Using by Maxent, the relationship between species incidence and environmental factors was determined. Then, the effect of climate change using cluster variables of CCSM4 general circulation model was evaluated under two scenarios RCP2.6 (optimistic) and RCP8.5 (pessimistic) on geographic distribution of Br.tomentellus Boiss. Regarding the photo curves, the specie’s behavior relative to the environmental variables of Br.tomentellus Boiss in the range of 2500 to 3500 altitudes, slope 10 to 30 degrees, annual precipitation is 240 to 260 mm and the average temperature is 8 to 10 ° C are more likely to occur. The habitat of the species studied during the two periods of 2050 and 2070, it was observed that under the optimistic scenario, 46.1 square kilometers to the appropriate level of the habitat of the Br.tomentellus Boiss is increased and under a pessimistic scenario, about 35.74 km2 is reduced from the appropriate level of habitat of this species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isfahan province
  • Maximum entropy
  • Bromus tomentellus Boiss
  • CCSM4