تحلیل نهادی مدیریت خشکسالی در حوزه آبریز رودخانه قره چای شهرستان ساوه: کاربردی از تحلیل شبکه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 دانشجوی دکتری دانشکدۀ اقتصاد و توسعۀ کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

پدیدۀ خشکسالی طی دهۀ گذشته در ایران همواره رو به افزایش بوده است. این در حالی است که مدیریت خشکسالی به عنوان رویکردی کاربردی می‌تواند به تخفیف اثرات این پدیده کمک کند. در امر مدیریت خشکسالی، نهادها و کارآفرینی نهادی می‌توانند نقشی اساسی در مناطق دچار خشکسالی ایفا نموده و به عنوان راه حلی مناسب جهت افزایش تاب آوری نسبت به خشکسالی باشند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نهادی مدیریت خشکسالی و با رویکرد تحلیل شبکۀ اجتماعی انجام گرفته است. جامعۀ آماری این پژوهش را کشاورزان خرده مالک شهرستان ساوه تشکیل می‌دهند. روش آماری غالب در پژوهش حاضر جامعه‌ سنجی و استخراج شاخص‏های کل شبکه از طریق تکنیک تحلیل شبکه می‌باشد. بر اساس اطلاعات به دست آمده از رتبه‌بندی نهادی مشخص شد که بیشترین جریان اطلاعاتی در شبکۀ دو وجهی اطلاعات آموزشی با جهاد کشاورزی و دامپزشکی است. در مورد جریان اطلاعات حمایت مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از نظر مرکزیت درجه در صدر قرار دارند. از نظر جریان اطلاعات تخصصی دامپزشکی نیز بیشترین نقش مرتبط با جریان‌دهی به اطلاعات فنی و تخصصی در راستای سازگاری با تغییر اقلیم می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ابعاد مختلف شبکۀ اجتماعی بر روی بسیج منابع اثر می‌گذارد و از سوی دیگر، کارآفرینی نهادی می‌تواند آسیب ناشی از تغییر اقلیم را کاهش دهد. در پایان پیشنهادهایی بر پایۀ یافته‌های پژوهش ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Institutional Analysis of Drought Management in the Ghareh Chay Watershed in Saveh County: An Application of Social Network Analysis

نویسندگان [English]

  • Amir Alambeigi 1
  • Mohsen Malekli 2
1 Agricultural extension and education, University of Tehran
2 Agricultural extension and education, University of Tehran
چکیده [English]

The phenomenon of climate change, especially the drought in Iran during the past decades are increasingly on the rise. In this respect the role of institutions and institutional entrepreneurship in areas that suffer from drought are can be used as the perfect solution for the management of drought. The aim of this study was to analyze the institutional management of drought with approach of social network analysis. The statistical research community is smallholder farmers of Saveh town. The dominant statistical method in this study is to measure and extract the total network indexes through the network analysis technique. Based on information obtained from the institutional rankings were determined that the most current information on educational information network two-sided with ministry of agriculture and veterinary. In the context of the flow of information, banks and credit institutions support the centrality of the ranking. In terms of information flow as well as the largest specialized veterinary related role information to current technical and specialized in order to catch up with climate change. The research results show that the different dimensions of social networks effect on the mobilization of resources and on the other hand, the lack of institutional entrepreneurship can damage caused by climate change will intensify. At the end, suggestions are made to improve the management of droughts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional Theory
  • Institutional Entrepreneurship
  • Social network analysis
  • Climate Change and Drought