نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدۀ آب و خاک، دانشگاه زابل، ایران.

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

چکیده

مطالعات ویژگی­های عملکردی لکه­های گیاهی مرتع در شناسایی معرف­های گیاهی مؤثر در سلامت مراتع مناطق خشک و نیمه­­خشک با بهبود بخشیدن شرایط سطح خاک و همچنین شناخت تأثیر عملیات­های اصلاحی مدیریتی و تغییرات شرایط طبیعی در سطح مرتع مؤثر است. بدین منظور در منطقۀ نیاتک سیستان نمونه­برداری در سطح چشم­انداز که دارای شرایط یکسان بوده و در آن برخی گونه‌های بومی مانند Alhagi camelorum  و Salsola rigida و 2 گونۀ Tamarix ramosissima و Haloxylon persicum از طریق بوته­کاری مستقر شده است، انتخاب گردید و اثر این قطعات گیاهی بر ویژگی­های عملکردی اکوسیستم مورد بررسی قرار گرفت. جهت نمونه­برداری 4 ترانسکت 150 متری مستقر شد و با استفاده از مدل ­LFA سه ویژگی پایداری، نفوذپذیری و چرخۀ عناصر با استفاده از 11 شاخص سطح خاک تعیین گردید. با توجه به نتایج ملاحظه گردید که 2 گونۀ کشت شده دارای عملکرد بالاتری نسبت به گونه­های بومی هستند و کلیۀ قطعات با میان قطعات از نظر آماری تفاوت معنی­داری دارند. در بین گونه­های بومی و مستقر شده گونۀ Tamarix ramosissima دارای ویژگی­های عملکردی بالاتری نسبت به سایر گونه­ها است. به­طور کلی با توجه به ویژگی­های عملکردی بالاتر در قطعات اکولوژیک کاشته شده، این قطعات به منظور انجام عملیات اصلاحی مراتع مشابه پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of influence biological the operation on function of rangeland (Case study: Niatak range, Sistan)

نویسندگان [English]

  • Morteza Saberi 1
  • vahid karimian 2

1 Assistant Professor, Faculty of water and soil, University of Zabol.

2 Young Researchers and Elite Club, Yasooj Branch, Islamic Azad University, Yasooj, Iran.

چکیده [English]

The studies of functional features of patches of rangelands will help effectively in the detection the healthiness of arid and semi-arid rangelands, the improvement of soil conditions as well as the recognition of the effects of managerial and natural changes of rangelands. In order to investigate the function of landscape, sampling from Niatak region of Sistan was conducted in the same condition that had some native plant species such as Alhagi camelorum and Salsola rigida and two planted species namely Tamarix ramosissima and Haloxylon persicum. Effect of these plant pots was investigated on characteristics of ecosystem function. 4 transect with 150 meters long was established and 11 soil surface indices was determined by using of three characteristics of stability, infiltration and cycling of nutrient from LFA method. The results indicated that two planted plant species had higher function rather than native plant species and differences were significant. Tamarix ramosissima had the highest function among the native and established plant species. In general, high function in planted patches ecological could be suggested to select suitable species in restorations of similar rangeland.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Function
  • Stability
  • range
  • biological
  • Sistan