نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

مولدهای هواشناسی تصادفی در مطالعه‌های مختلفی از قبیل هیدرولوژیک، مدیریت محیط طبیعی و ارزیابی ریسک کشاورزی استفاده می‌شوند. این قبیل مطالعات اغلب به سری‌های زمانی طولانی مدت از دادۀ هواشناسی نیاز دارند. با توجه به محدودیت داده‌های اقلیمی در بسیاری از مناطق کشور و نیز کوتاه بودن طول دورۀ آماری، استفاده از مولدهای اقلیمی و مهم­تر از آن ارزیابی دقت و صحت آن­ها قبل از استفاده ضرورت دارد. لذا در این مطالعه کارایی سه مولد CLIGEN، ClimGen و LARS-WG در دو ایستگاه سنگانه و زیدشت با شرایط اقلیمی متفاوت ارزیابی شده است. برای مقایسۀ میانگین داده‌های تولید شده و مشاهداتی شامل مقدار بارش سالانه و ماهانه، تعداد روز مرطوب سالانه، میانگین سالانه دمای بیشینه و کمینه، از آزمون t (t جفتی) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که مولد CLIGEN در هر دو ایستگاه و در مورد هر پنج متغیر در نظر گرفته، کارایی بهتری نسبت به دو مولد دیگر دارد. ClimGen در هیچ یک از دو ایستگاه کارایی مناسبی نداشته است. مولد LARS-WG نیز در ایستگاه زیدشت کارایی خوبی داشته اما کارایی آن در تولید متغیرهای دمایی در ایستگاه سنگانه با دقت بسیار کمتری همراه بوده است. در مجموع نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که کارایی این مولدها در اقلیم‌هایی که متغیرهای اقلیمی از نوسانات کمتری برخوردار هستند بهتر از اقلیم‌های خشک و نیمه­خشک است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of climate generators potential in climate data production in area with data limitation (Case study: north and northeast of Iran).

نویسندگان [English]

  • 1 1 1
  • 1 1 2

1 1

2 1

چکیده [English]

Stochastic climate generators are used in many studies such as application of hydrologic, environmental management and assessment of agriculture risk. These studies require for assessment of risk to long term series from meteorological data. Considering of climate data limitation at large area in Iran and short term of data, it is necessary using of climate generator and evaluation of precision and accuracy. Therefore in this study have been evaluated the efficiency of three generators namely CLIGEN, ClimGem and LARS-WG in sangeneh and Zidasht station with different climate condition. Statistical test of t (t paired) have been used to compare the differences between observed and production weather data such as yearly and monthly precipitation amount, yearly number of wet day, yearly average of max. and min. temperature. The obtained results show that CLIGEN generator have the better efficiency than two others generator in two stations and five considered variables. ClimGen haven't had the good efficiency in two stations. Also, LARS-WG generator have had the good efficiency in Zidasht station, but it's efficiency have had the less efficiency for product of temperature variables in Snganeh station. Generally, the obtained results show that the efficiency of these generators is better in mild climate than arid and semi-arid climate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate generator
  • CLIGEN
  • ClimGen
  • LARS-WG
  • Sanganeh
  • Zidasht