نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استاد دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

کاهش بیش از حد توان منابع طبیعی یکی از چالش‌های بسیار مهمی است که بشر در قرن اخیر با آن روبرو است. بهره‌برداری مناسب از اراضی و مدیریت اصولی کاربری اراضی بر اساس توان اکولوژیکی آن، نقش مهمی در راستای نیل به توسعه پایدار دارد. از این رو جهت دستیابی به توسعه پایدار و به­منظور استفاده مناسب از اراضی، باید گرایش‌ها به سمت برنامه‌ریزی و بهره‌برداری اصولی از منابع و بر اساس توان آن‌ها باشد. بنابراین از آنجا که کشاورزی آثار محیط زیستی فراوانی بر مناطق شهری دارد، ارزیابی اراضی کشاورزی ضرورت پیدا می‌کند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی توان اکولوژیکی اراضی شهرستان اشتهارد از منظر کشاورزی و مرتعداری می‌باشد. به این منظور با استفاده از معیارهای اکولوژیکی و نیز با به کارگیری روش‌های Fuzzy، Fuzzy AHP و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) توان اکولوژیکی اراضی شهرستان اشتهارد مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت استانداردسازی لایه‌ها از روش Fuzzy و نیز برای اختصاص دادن وزن به هر یک از شاخص‌های مورد استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (Fuzzy AHP) استفاده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اراضی با توان اکولوژیکی درجۀ یک با 50/1 درصد و اراضی درجۀ چهار با 36/25 درصد کمترین و بیشترین درصد از کل منطقۀ مورد مطالعه را شامل می‌شوند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل در این تحقیق نشان‌دهندۀ کارایی بالای روش Fuzzy AHP در ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه است و می‌توان آن را با تغییرات لازم برای سایر مناطق و همچنین دیگر فعالیت‌های مکان‌یابی مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design of Agricultural Ecological and Rangeland Capability Model Using Integrated Approach of FUZZY-AHP (A case study: Eshtehard city)

نویسندگان [English]

  • Pouyan Dehghan 1
  • Hossein Azarnivand 2
  • Hassan Khosravi 3
  • Gholamreza Zehtabian 2
  • Alireza Moghaddam Nia 3

1 University of Tehran

2 University of Tehran

3 University of Tehran

چکیده [English]

The excessive reducing capacity of natural resources is one of the most important challenges that human beings have faced it in the last century. Proper land use and land use management based on its ecological potential play an important role in achieving sustainable development. Hence, in order to achieve sustainable development and in order to use land appropriately, tendencies should be directed towards the planning and utilization of resources on the basis of their resources. Therefore, since agriculture has a great deal of environmental impact on urban areas, the evaluation of agricultural lands is necessary. The aim of this study is evaluation of ecological potential of land in Eshtehard in terms of agriculture and rangelands. For this purpose, the ecological potential of the lands of Eshtehard was evaluated using ecological criteria and using Fuzzy, Fuzzy AHP methods and Geographic Information System (GIS). The Fuzzy method was used to standardize the layers and also to assign weight to each of the indices used by Fuzzy AHP method. The results of this study showed that class 1 lands with 1.50% is the lowest and the class 4 lands with 25.36% of the total area of the study area has the biggest area. The results of the analysis in this study indicate the high efficiency of Fuzzy AHP method in assessing the ecological potential of the area and can be used with changes necessary for other areas and also other location actives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological Capacity
  • land use planning
  • GIS
  • Fuzzy AHP