نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکدۀ منابع‌طبیعی، دانشگاه تهران

2 استاد دانشکدۀ منابع‌طبیعی، دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به هزینه­­بر و پرخطر بودن روش­های صنعتی ذخیرۀ کربن، بایستی به ذخیرۀ کربن به روش زمینی توجه بیشتری شود. در اینجاست که ذخیرۀ کربن در مراتع اهمیت پیدا می­کند. لذا این تحقیق با هدف مقایسۀ ذخیرۀ کربن در مراتع طبیعی و دست­کاشت انجام شد. بدین منظور سه رویشگاه با سه گونۀ Stipa barbata،  Salsola rigidaو Atriplex canescens انتخاب شدند. نمونه­برداری از هر یک از گونه­ها در ده تکرار (30 نمونه) و  همچنین خاک گونه­ها در شش تکرار در هر یک از عمق­های 30-0 و 60-30 سانتیمتر (36 نمونه) به روش تصادفی- سیستماتیک اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻛﺮﺑﻦ گیاه و خاک و همچنین برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک اندازه­گیری شدند. نتایج نشان داد که بین سه رویشگاه، در عمق اول خاک از نظر مقدار سیلت، ماسه، کربن آلی، pH  وEC  و در عمق دوم خاک از نظر مقدار سیلت، کربن آلی، ازت، pH وEC  اختلاف معنی­داری وجود دارد (05/0 .(P< همچنین نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین ذخیرۀ کربن کل بیومس هوایی به ترتیب به A.canescens(4/3 تن در هکتار) و S. barbata (33/0 تن در هکتار) مربوط بود. اما بیشترین و کمترین ذخیرۀ کربن کل رویشگاه به ترتیب به مرتع دست­کاشت  A.canescens (84/39 تن در هکتار) و مرتع طبیعی S.barbata (94/31 تن در هکتار) مربوط بود به طوری که هر سه گونه با یکدیگر اختلاف معنی‌داری داشتند (05/0 .(P<در نهایت پیشنهاد می­شود یکی از اولویت­های مهم در مدیریت اکوسیستم­های مرتعی، مدیریت کربن خاک و توجه به پتانسیل گیاهان در امر ذخیرۀ کربن باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of carbon storage In Natural And Planted Ranges

نویسندگان [English]

  • afshin sadeghirad 1
  • Hossein azarnivand 2
  • mohamad jafari 2
  • mohamadali zarechahoki 3

1 student

2 university of Tehran

3 university of tehran

چکیده [English]

Nowadays climate change, is the most significant threat in terms of sustainable development, particularly in developing countries. So regarding to rangeland ecosystems and their ability is a Particular attention to sequester carbon. This study aimed to assessing the carbon sequestration potential of natural and planted ranges through selected three species S. barbata, S.rigida and A.canescens. sampling from vegetation and soil have done along three 200 meters parallel transects by Systematic - random method. So that were taken 30 vegetable and 36 soil samples which were measured the organic carbon plants samples and some physical and chemical properties of soil In the laboratory. Then, by multiplying the amount of organic carbon in soil bulk density, was calculated total weight of carbon sequestration in soil depth. The results showed that among the three sites, the depth first of the soil, the amount of silt, sand, organic carbon, PH and EC (electrical conductivity) and In the second depth of the soil, the amount of silt, organic carbon, nitrogen, PH and EC there was a significant difference at 5% level. The comparison of carbon sequestration to the total habitat by Duncan's test showed that all three species were significantly different from each other at 5% level, So that the greatest amount of carbon stored is in the A.canescens planting of rangeland (39/84 ton/ ha) and the lowest Natural rangeland S.rigida (36/24 ton/ha), However the Natural range S.barbata was intermediate between both other species (31/34 ton/hac).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stipa barbata، Salsola rigida، Atriplex canescens
  • carbon sequestration and Akhtrabad