نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء (ص)، بهبهان

2 استادیار دانشکدۀ علوم، دانشگاه صنعتی خاتم‌الانبیاء (ص)، بهبهان

3 استادیار دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص)، بهبهان

4 دانشجوی دکتری مرتعداری، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر سدهای کارون 3 و 4 بر تغییرات کاربری و پوشش اراضی است. به این منظور 4 تصویر ماهواره‌ای لندست در یک دورۀ 28 ساله (سال‌های 1985، 2003، 2009 و 2013) مورد استفاده قرار گرفت و تصحیحات هندسی، اتمسفری و توپوگرافی اعمال شد و روش طبقه بندی نظارت شده و الگوریتم حداکثر احتمال­ برای بررسی تغییرات پوشش و کاربری اراضی استفاده گردید. صحت کاربری اراضی و ضریب کاپا با استفاده از نقشه‌های توپوگرافی و بازدید‌های زمینی تعیین شدند. بر طبق نتایج ضریب کاپا و صحت نقشه‌های تولیدی بالاتر از 79/0 و 24/86 به دست آمد. نقشه‌های تولیدی سال 2009 نشان داد که بر اثر احداث سد کارون 3 حدود 88/6734 هکتار از اراضی و بر اساس تصویر 2013 با احداث سد کارون 4 حدود 39/5127 هکتار از اراضی جنگلی نابود شده­اند. به دلیل ساخت سد کارون 3 در سال 2009 نسبت به سال ۲۰۰۳ میزان خاک بدون پوشش در منطقه 88/3449 هکتار و در سال 2013 با احداث سد کارون 4، 91/2555 هکتار خاک بدون پوشش در منطقه افزایش یافت، به طور کلی یافته‌های این تحقیق بیان‌گر تخریب اراضی جنگلی و مرتعی در منطقه به دلیل ساخت دو سد کارون 3 و 4 است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Land Use change Detection of 3 and 4 Karun Dams Using Satelite Images

نویسندگان [English]

  • somaieh dehdari 1
  • nezam armand 2
  • mohammad faraji 3
  • nasim arman 3
  • fatemeh hadian 4

1 Behbahan Khatam Alanbia University of Technology, Behbahan, Iran

2 Behbahan Khatam-alanbia University of Technology

3 Behbahan Khatam-alanbia University of Technology, Iran

4 Isfahan university of technology

چکیده [English]

The study aimed to evaluate the effects of Karon 3 and 4 dams on land use and cover changes, for this aim 4 images over 28 years (taken in 1985, 2003, 2009 and 2013) were obtained and geometric, atmospheric and topographic corrections were applied. Maximum likelihood and post-classification techniques were used to detect land use/cover changes and their accuracy then was assessed using topographic maps and field works. The overall classification accuracy and Kappa statistics for all the maps were more than 0.79 and 86.24% respectively. The classification map of year 2009 indicated that about due to Karron3 dam and 6734.88 hectares because of rangeland and forest were destroyed. Classificated map of 2013 indicated about 5127.39 hectares increased because of Karon 4 too. The overall findings of this study indicate that forest and range land degradation in the region, is due to the construction of Karun 3 and 4.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dam
  • Geometric
  • Atmospheric
  • Topographic Corrections