نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختة کارشناسی ارشد مرتعداری، دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 استاد دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکدة منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

یکی از فعالیت‌های تولیدی کشاورزی که می‌تواند با سرمایة کم اشتغال ایجاد کند زنبورداری است. زنبورداری می‌تواند به عنوان یک راهکار سبب افزایش درآمد بهره‌برداران از مراتع، تعادل دام در مرتع، بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان و مشارکت در طرح‌های مرتعداری شود. مراتع ژیوار دارای پتانسیل زیادی در زمینة استفاده‌های متنوع از مراتع می‌باشند. بنابراین، در تحقیق حاضر بر آن شدیم تا مقدار افزایش درآمد ناشی از زنبورداری را برآورد نماییم. از جمله عواملی که بر درآمد زنبوردار می­تواند مؤثر باشند و در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفتند عبارتند از: خصوصیات فردی زنبوردار، خصوصیات واحد زنبورداری­، هزینه‌ها و درآمدها. داده‌های پرسشنامه از طریق مصاحبة شفاهی و با پر کردن پرسشنامه جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج نشان داد که تعداد کندو و نسبت شکر به عسل بر درآمد زنبوردار و تولید عسل اثر معنی‌دار داشتند. از بین هزینه‌ها شکر بیشترین سهم را دارد که افزایش درصد شکر از یک طرف باعث افزایش تولید و درآمد و از طرف دیگر باعث کاهش قیمت و افزایش هزینه‌ها می‌شود. می‌توان گفت کاهش سودآوری فقط به دلیل مصرف زیاد شکر نیست، بلکه ممکن است به دلیل بازاریابی ضعیف نیز باشد. اما تعداد کندو به دلیل کاهش متوسط هزینه‌ها باعث افزایش سودآوری می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The roles of beekeeping in increasing the income of range manager (Case Study: Zhiwar village in Kurdistan)

نویسندگان [English]

  • nayefe adak 1
  • Hossein Arzani 2
  • Sayed Mahdi Heshmatol vaezin 3

چکیده [English]

Beekeeping is one of the agricultural production activities that can create employment with a small amount of investment. Beekeeping can be heeded as one approach to increase stakeholder’s income of rangelands, balance between livestock and rangeland resources, enhancing the economic status of the villagers and participation in range management plans. Zhiwar rangelands have great potential of land uses variety .Therefore in this study, we decided to determine the amount of increasing income from beekeeping. some of the factors that can affect the income of beekeepers were studied in this research. some of this factors include individual traits of beekeepers, the unit traits of beekeeping, the Costs, incomes. the datas of questionnaires in this study were collected by interview and filling out questionnaires. Questionnaire analysis was performed by using SPSS software. The results showed that the number of hives, the ratio of sugar to honey had significant impacts on the income of beekeepers and honey production. Among whole costs, sugar had the greatest proportion which causes decreasing in prices and thus, profitability. On one side the Increase of the percentage, causes the ascendancy in production and income, on the other side, it causes reducing in the costs and increasing in expenses. Thus, reducing the profitability is not only because of the high consumption of sugar, it may be also due to poor marketing. But the number of hives due to reducing average costs causes increasing profitability

کلیدواژه‌ها [English]

  • beekeeping
  • Kurdistan
  • Zhiwar
  • Profitability
  • Rangeland
  • Economy