نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تأثیر شرایط اقلیمی بر روی تاج پوشش و تولید علوفۀ مراتع نیمه استپی (مطالعۀ موردی: پلور و رینه- استان مازندران)

مینا بیات؛ حسین ارزانی؛ عادل جلیلی؛ حسن قلیچ نیا

دوره 71، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 378-367

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.109377.777

چکیده
  در این تحقیق میزان تأثیر سه عامل مهم اقلیمی بارش، درجه حرارت و رطوبت نسبی هوا بر روی میزان پوشش تاجی و تولید علوفه در یک دورۀ پنج ساله (1381-1385) و سال 1392 در مراتع نیمه­استپی پلور و رینه در استان مازندران مورد مطالعه قرار گرفت. از مدل­های آماری (رگرسیون ساده و چندگانه) برای یافتن ارتباط بین پوشش و علوفۀ تولیدی سالانه و شکل­های مختلف ...  بیشتر