نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
برآورد رواناب حوضه‏ های شهری با استفاده از مدل URBS-UH (مطالعه موردی: شهر بهارستان)

زهره خورسندی کوهانستانی؛ محمد مهدوی؛ علی سلاجقه؛ سعید اسلامیان

دوره 69، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 39-50

https://doi.org/10.22059/jrwm.2016.61732

چکیده
  یکی از اساسی­ترین مسائل در هیدرولوژی شهری کمی کردن پاسخ هیدرولوژیک حوضه در مقابل بارش باران است. با وجود اهمیت موضوع، اطلاعات بسیار کمی در دسترس است که بتوان با استفاده از آن داده­های مورد نیاز را برای کمی کردن پاسخ هیدرولوژیک بدست آورد. در این مطالعه بانک اطلاعات شهری برای بخشی از شهر بهارستان در استان اصفهان تهیه گردید و با این ...  بیشتر