نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مهندسی آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران

2 استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران

3 استاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

چکیده

یکی از اساسی­ترین مسائل در هیدرولوژی شهری کمی کردن پاسخ هیدرولوژیک حوضه در مقابل بارش باران است. با وجود اهمیت موضوع، اطلاعات بسیار کمی در دسترس است که بتوان با استفاده از آن داده­های مورد نیاز را برای کمی کردن پاسخ هیدرولوژیک بدست آورد. در این مطالعه بانک اطلاعات شهری برای بخشی از شهر بهارستان در استان اصفهان تهیه گردید و با این اطلاعات هیدروگراف واحد شهری با استفاده از مدل URBS-UH برای دو زیرحوضه از شهر بهارستان برآورد شد. دبی اوج هیدروگراف واحد زیر حوضه یک 0727/0 مترمکعب بر ثانیه و زیر حوضه دو 096/0 مترمکعب بر ثانیه برآورد گردید. هیدروگراف سیلاب تعدادی از رگبارهای رخداده در شهر بهارستان با استفاده از هیدروگراف واحد بدست آمده، تعیین شد. دبی اوج سیلاب این وقایع اندازه‏گیری شد، با استفاده از دبی­های اوج اندازه‏گیری شده کارایی مدل مورد استفاده ارزیابی شد. ضریب نش– ساتکلیف برای زیر حوضه یک 89/0، و زیر حوضه دو 79/0 برآورد گردید. ضریب تعیین نیز برای زیر حوضه‏های یک و دو به‌ترتیب 82/0 و 69/0 بدست آمد. نتایج بدست آمده حکایت از کارایی خوب تا بسیار خوب این مدل در محدوده مورد مطالعه داشت. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Runoff Estimation of Urban Catchment Using URBS-UH Model (Case Study Baharestan City)

نویسندگان [English]

  • zohreh khorsandi 1
  • Mohammad Mahdavi 2
  • Ali Salajeghe 2
  • Saeid Eslamian 3

1 Ph.D. Student of Watershed Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, I.R.IRAN

2 Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, I.R.IRAN

3 Professor, Faculty of Agriculture, Isfahan University of Technology, I.R.IRAN

چکیده [English]

Quantification of urban hydrologic response of catchments to rain fall is one of the most important
issues in urban hydrology. Despite its importance, there is scant information by means of which
required data can be obtained for quantifying hydrologic response. In this study, urban database was
developed for a part of Baharestan City in Isfahan Province and using the information, the urban
unit hydrograph was determined through URBS-UH model for two catchments of Baharestan. Peak
of hydrograph of the first and second catchment was estimated 0.0727m3/s and 0.096, respectively.
Flood hydrograph of some rain occurred previously in Baharestan was determined through the unit
hydrograph. Peak discharge of flood was also measured and the efficiency of the developed model
was examined based on the peak information. Nash–Sutcliffe coefficient of the first and the second
catchment were estimated 0.89 and 0.79, respectively. The developed model showed good to very
good performance in the pilot area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban hydrology
  • Unit Hydrograph
  • URBS-UH model
  • Baharestan