نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تعیین مناطق مناسب تغذیۀ مصنوعی سفره‌های آب‌ زیرزمینی شهرستان روانسر

کاظم نصرتی؛ محمد مهدی حسین زاده؛ نگار بهرامی

دوره 70، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 1031-1043

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.211564.1032

چکیده
  افزایش روز­افزون جمعیت و میزان تقاضا برای استفاده از منابع آب، موجب افت سریع آب زیرزمینی در بسیاری از دشت‌ها شده است لذا نیاز به توجه به بهبود وضع کمی و کیفی آبخوان‌ها احساس می‌گردد. یکی از روش‌های مدیریتی منابع آب که در سال­های اخیر کاربرد وسیعی یافته است، استفاده از روش تغذیۀ مصنوعی می­باشد. مطالعۀ حاضر جهت شناسایی مناطق ...  بیشتر