نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تاثیر تاج پوشش گیاه بالشتکی اسپرس خاردار (Onobrychis cornuta) بر پراکنش مکانی بانک بذر خاک در مراتع کوهستانی حوزۀ واز

پریسا نیکنام؛ رضا عرفانزاده؛ حسن قلیچ نیا

دوره 70، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 1067-1078

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.212519.1035

چکیده
  این مطالعه با هدف بررسی اثر گیاه بالشتکی اسپرس خاردار (Onobrychis cornuta) بر پراکنش مکانی بانک بذر خاک در مراتع کوهستانی حوزۀ واز استان مازندران انجام شد. بدین ‌منظور، 20 پایه از اسپرس خاردار به تصادف انتخاب شدند. در چهار موقعیت هر پایه (لبه در شیب رو به بالا، لبه در شیب رو به پایین، مرکز و بیرون به‌عنوان منطقۀ شاهد)، نمونۀ خاک از عمق 5-0 و 10-5 سانتی‌متر ...  بیشتر