نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی ارزش رجحانی گونه ها ی مرتعی برای گوسفند و بز (مطالعه موردی:سایت صالح آباد در استان ایلام)

ایاد اعظمی؛ محمد فیاض؛ جعفر حسین زاده

دوره 70، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 277-286

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.216017.1063

چکیده
  در تعیین ظرفیت چرایی، مشخص نمودن علوفه تولید شده، ارزش رجحانی، حدبهره برداری مجاز، ارزش غذایی و وضعیت مرتع مورد نیاز است]16[. به این منظور ارزش رجحانی هفده گونه و گیاهان یکساله با روش درصد مصرف در مراتع صالح آباد در استان ایلام در چهار سال 86 تا 89 بررسی گردید. نتایج نشان داد اثر سال، ماه و گونه بر ارزش رجحانی معنی دار است. میانگین ارزش رجحانی ...  بیشتر