نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزیابی اثرات طرح‌های مرتعداری بر سرمایه‌های اجتماعی بهره‌برداران روستایی شهرستان ماهنشان

کبری کریمی؛ اسماعیل کرمی دهکردی؛ خلیل آقاجانلو

دوره 70، شماره 2 ، مرداد 1396، ، صفحه 479-494

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.122969.863

چکیده
  ارزیابی طرح­های مرتعداری به سیاست­گذاران و برنامه­ریزان کمک نموده از ابعاد مختلف زیست محیطی، اجتماعی، انسانی و اقتصادی تأثیر آن‌ها را دریابند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات طرح­های مرتعداری بر سرمایه­های اجتماعی معیشت خانوارهای روستایی شهرستان ماهنشان از دیدگاه بهره­برداران روستایی بود. با استفاده از یک روش پیمایشی، ...  بیشتر