نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
انتخاب روش های اصلاحی مرتع بر اساس شرایط محیطی(مطالعه موردی: منطقه طالقان میانی)

هانیه صفری؛ حسین ارزانی؛ علی طویلی

دوره 69، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 611-619

https://doi.org/10.22059/jrwm.2016.61504

چکیده
  چرای بی­رویه و استفاده غیراصولی در بیشتر تیپ‌های گیاهی مراتع طالقان میانی وضعیت فقیر و خیلی فقیر را به وجود آورده است. با توجه به نقش مهم مراتع در تولید و تأمین علوفه و فواید دیگر اجرای طرح مدیریت این مراتع با شیوه­های علمی و اصلاح آن‌ها جهت بهبود وضعیت آن‌ها، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. با توجه به اهداف ذکرشده، این تحقیق ...  بیشتر