نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزیابی سرمایه اجتماعی شبکه ذینفعان در راستای توسعه پایدار محلی

داوود حسن آبادی؛ احمد حاج علیزاده؛ مسعود حیدروند

دوره 70، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 71-86

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.61967

چکیده
  سرمایه اجتماعی یکی از ارکان اصلی در توسعه پایدار محلی و توانمندسازی اجتماعی محسوب می­گردد. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی سرمایه اجتماعی در رسیدن به توسعه پایدار محلی در شهر سه قلعه شهرستان سرایان استان خراسان جنوبی می­باشد که در این منطقه پروژه بین­الملل توانمندسازی جوامع محلیجرا شده است. در این تحقیق میزان روابط اعتماد و مشارکت ...  بیشتر