نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مقایسۀ کارایی مدل‌های درختی M5 و برنامه‌ریزی ژنتیک در تخمین بار رسوب معلق رودخانه‌ها

جواد ظهیری؛ حدیث شاهرخی؛ احمد جعفری

دوره 71، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 173-187

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.232883.1121

چکیده
  برآورد بار رسوب معلق یکی از مهم­ترین و پیچیده­ترین بحث­های هیدرولیک رسوب و مهندسی رودخانه به­حساب می­آید. بر همین اساس روش­های متعددی جهت برآورد بار معلق رسوب ارائه شده که با توجه به تجربی بودن این روش­ها، دقت پایینی داشته و نتایج روش­های مختلف تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. امروزه با پیشرفت علوم رایانه‌ای الگوریتم‌های ...  بیشتر