نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی تأثیر عوامل محیطی بر تنوع گونه‌ای در مراتع اشتهارد

خدیجه نقی زاده اصل؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ حمید رضا عباسی

دوره 70، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 257-262

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.61982

چکیده
  در این تحقیق تأثیر عوامل محیطی بر تنوع گونه‌ای در دشت اشتهارد مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌برداری به روش سطح حداقل انجام شد، در هر تیپ برای اندازه‌گیری ویژگی‌های گیاهی با توجه به وسعت هر تیپ 3 ترانسکت 500 متری با فواصل 50 متر بین ترانسکت­ها (به دلیل تنک­بودن پوشش گیاهی منطقه) مستقر گردید. در هر پلات نوع و تعداد گونه‌های گیاهی موجود ...  بیشتر