نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزیابی سرمایة اجتماعی درون‌گروهی در راستای استقرار حکمرانی مشارکتی منابع‌طبیعی (منطقة مورد مطالعه: شهرستان ابرکوه، استان یزد)

محمد رضا آخوندی؛ هدایت الله میرشمسی؛ سید حسین موسوی نیا

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 1037-1047

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.236711.1142

چکیده
  حکمرانی مشارکتی سبب ایجاد و تقویت روابط بین ذینفعان مختلف در راستای اصلاح دیدگاه از بالا به پایین در مدیریت عرصه­های منابع­طبیعی می­گردد. از جمله مؤلفه­های مهم اجتماعی تأثیرگذار بر حکمرانی مشارکتی منابع­طبیعی، سرمایۀ اجتماعی است. در این پژوهش میزان سرمایة اجتماعی درون­گروهی در دو بازۀ زمانی قبل و بعد از اجرای یک پروژۀ ...  بیشتر