نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد، ایران.

2 معاون فنی ادارۀ کل منابع طیبعی و آبخیزداری استان یزد، ایران.

3 مدیر اجرایی پروژه تعمیم ترسیب کربن ادارۀ کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد، ایران.

چکیده

حکمرانی مشارکتی سبب ایجاد و تقویت روابط بین ذینفعان مختلف در راستای اصلاح دیدگاه از بالا به پایین در مدیریت عرصه­های منابع­طبیعی می­گردد. از جمله مؤلفه­های مهم اجتماعی تأثیرگذار بر حکمرانی مشارکتی منابع­طبیعی، سرمایۀ اجتماعی است. در این پژوهش میزان سرمایة اجتماعی درون­گروهی در دو بازۀ زمانی قبل و بعد از اجرای یک پروژۀ اجتماع محور در شبکة ذی‌نفعان محلی در راستای اجرای حکمرانی مشارکتی منابع­طبیعی با استفاده از پیوند‌های اعتماد و مشارکت و سنجش شاخص‌های کمی و ریاضی سطح کلان شبکه (تراکم، دوسویگی، انتقال‌یافتگی و میانگین فاصلۀ ژئودزیک) مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق در روستای اسدآباد سفلی از توابع شهرستان ابرکوه استان یزد که تحت پوشش پروژۀ تعمیم ترسیب کربن قرار دارد، انجام شده است. نتایج بیانگر افزایش تمام شاخص‌های نام برده شده در مرحلۀ بعد از اجرای پروژه در بازۀ زمانی دو ساله (از سال 1393 تا 1395) است. تراکم در پیوند اعتماد و مشارکت به میزان بالایی افزایش یافته، این بدان معناست که سرمایۀ اجتماعی درون­گروهی شبکه افزایش یافته است. پایداری، توازن و تعادل شبکه در قبل از اجرای پروژه در حد متوسط بوده و در بعد از اجرا این شاخص‌ها تا حد متوسط تا زیاد افزایش یافته­اند. میزان اتحاد و یگانگی افراد نیز تا حد زیادی ارتقاء یافته که این میزان در پیوند اعتماد افزایش چشمگیری داشته است. بنابراین به دنبال اجرای پروژۀ تعمیم ترسیب کربن اعتمادسازی و تقویت روحیۀ مشارکت در بین افراد و سرمایۀ اجتماعی درون­گروهی تقویت شده که این امر در استقرار حکمرانی مشارکتی منابع طبیعی اثربخشی مطلوبی را به­دنبال داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Bonding Social Capital for Establishment of Collaborative Governance of Natural Resources (Case Study: AbarKuh District, Yazd Province)

نویسندگان [English]

  • Mohamad reza Akhundi 1
  • Hedaiatollah Mirshamsi 2
  • Seyed Hoseyn Moussavi nia 3

1 Director of Natural Resources and Watershed Management of Yazd Province

2 Technical Deputy of Natural Resources and Watershed Management of Yazd

3 Executive Director of the Carbon Sequestration Project of the Office of Natural Resources and Watershed of Yazd Province

چکیده [English]

Collaborative governance strengthens the relationship between different beneficiaries in line with up-bottom approach to natural resources management. Social capital is one of the major components contributing to the collaborative governance of natural resources. Accordingly, the level of social capital of local beneficiaries was investigated both prior and post collaborative project implementation through the measurement of trust and collaboration ties as well as the measurement of whole network quantitative and mathematical indexes (density, reciprocity, transitivity, and Geodesic distance). Present study was carried out in AsadAbad Sofla village in Abarkuh district of Yazd province as a part of carbon sequestration project. It was revealed that all above-mentioned indexes increased following project implementation during two years (from 2014 until 2016. Density of trust and collaboration ties increased hugely. In other words, bonding social capital enhanced. Consistency and the balance of network was average pre-project implementation but these indicators increased to higher levels. The unity of beneficiaries increased significantly and considerable improvement in trust ties was observed. Therefore, following the implementation of carbon sequestration project, trust building and reinforcement of cooperation occurred and bonding social capital strengthened which left positive effects upon the collaborative governance of natural resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • carbon sequestration project
  • collaborative governance of natural resources
  • bonding social capital
  • AsadAbad Sofla