نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی تأثیرات متقابل خشکی و آلودگی بر عملکرد گونۀ Agropyron desertorum

مهشید سوری؛ خالد بایزیدی؛ احسان زند اصفهانی؛ جواد معتمدی

دوره 71، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 115-126

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.239845.1156

چکیده
  گونۀ مرتعیAgropyron desertorum از مهم­ترین گراس­های چندسالۀ نواحی نیمه خشک و معتدل بوده که به منظور تهیۀ علوفه، ایجاد چراگاه، تثبیت خاک­ها و مـدیریت منـابع آبی توسط کارشناسان منابع طبیعی توصیه می‌شود. آگاهی از تغییرات عملکرد گونه­های مرتعی در شرایط متفاوت محیطی از ضروریات اصلاح، احیاء و مدیریت اکوسیستم­های مرتعی است. هدف از این ...  بیشتر