نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تحلیل متغیرهای محیطی به منظورتهیۀ نقشۀ حساسیت فرسایش خندقی در حوضۀ طرود با روش شواهد وزن قطعی

علیرضا عرب عامری؛ خلیل رضایی؛ مجتبی یمانی

دوره 71، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 97-114

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.244297.1178

چکیده
  فرسایش خندقی یکی از فرآیندهای فرسایندۀ سطح زمین است که عمدتاً باعث تغییر شکل سطح زمین و ایجاد خسارت شدید محیطی و اقتصادی می­گردد. هدف از این پژوهش مدل­سازی بین متغیرهای ­محیطی مؤثر در فرسایش خندقی موجود در منطقۀ مطالعاتی و تهیۀ نقشۀ حساسیت فرسایش خندقی با روش داده محور شواهد وزن قطعی در حوضۀ طرود که دارای حساسیت بالایی نسبت به ...  بیشتر