نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مدل‌سازی رسوب انحلالی با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین در دوره‌های کم‌آبی و پرآبی (مطالعة موردی: حوضه‌های آبخیز خرم‌آباد، بیرانشهر و الشتر، استان لرستان)

نسرین بیرانوند؛ علیرضا سپه وند؛ علی حقی‌زاده

دوره 76، شماره 3 ، آبان 1402، ، صفحه 215-236

https://doi.org/10.22059/jrwm.2023.351372.1684

چکیده
  این تحقیق با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین به بررسی کارآیی مدل‌های RF, RepTree, GP-PUK, GP-RBF, M5P برای مدل‌سازی بارانحلالی در زیرحوضه‌های خرم‌آباد، بیرانشهر و الشتر در استان لرستان پرداخته شد. داده‌های ورودی شامل بارش، دبی، دبی یک روز قبل، میانگین دبی (دبی همان روز و یک روز قبل) همچنین داده خروجی رسوب انحلالی رودخانه‌ها می‌باشد. ...  بیشتر

بررسی روند خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از تحلیل سری‌های زمانی و شاخص SDI در حوزۀ آبخیز مادیان رود لرستان

لیلا عبدالهی؛ محمد فرجی؛ علی حقی‌زاده؛ سمیه دهداری

دوره 72، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 477-487

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.261687.1279

چکیده
  وقایع خشکسالی با تأثیر روی منابع آب سطحی و آب زیرزمینی مقدار آب در دسترس بخش‌های مختلف را کاهش می‌دهد. خشکسالی هیدرولوژیک ابتدا با کاهش مقدار بارندگی شروع و به‌طور عادی با کاهش سطح دریاچه‌ها و منابع ذخیره‌ای مرتبط می‌شود. بدین منظور برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی مناسب برای جلوگیری از آثار زیان‌بار خشکسالی، باید با ارزیابی و پایش ...  بیشتر