نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تحلیل منطقهای بار رسوب معلق با استفاده از روش رگرسیون مؤلفههای اصلی در حوضة آبخیز سفیدرود

کاظم نصرتی؛ سپیده ایمنی؛ آرش طالاری

دوره 71، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 809-827

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.247839.1201

چکیده
  رسوب ناشی از فرسایش خاک به عنوان مهم‌ترین نمایة تخریب اراضی، چالشی مهم در بحث توسعۀ پایدار و تهدیدی بر زیست بوم‌ها تلقی می‌شود. لذا برآورد معتبر رسوب خروجی از آبخیزها بسیار حائز اهمیت می‌باشد. گستردگی آبخیزها و کمبود ایستگاه‌های سنجش رسوب باعث شده است تا از روش‌های تحلیل منطقه‌ای جهت برآورد بار رسوب معلق در آبخیز فاقد و یا کمبود ...  بیشتر